Rug Netwerk Twente (RNT)

Het RugNetwerk is een netwerk in Twente en Achterhoek dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen en is afhankelijk van wat voor type rugklachten u heeft.

In de moderne gezondheidszorg is sprake van nieuwe samenwerkingsverbanden waarin fysiotherapeuten een relevante rol willen spelen. Het netwerk fungeert als een organisatie die fysiotherapeuten helpt die nieuwe rol op te pakken en uit te voeren.

De omvang van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn (NP) en lage rugpijn (LRP) staat onder druk. Andere organisaties bieden patiënten met NP en LRP behandelopties aan met vaak een duidelijker concept. Dat betekent dat fysiotherapeuten de kwaliteit van hun handelen transparanter, eenduidiger, efficiënter en effectiever dienen te maken. Het RNT probeert in dat proces een positieve bijdrage te leveren.

Samenwerkingsverband

Het RugNetwerk Twente, een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten(Twente en de Achterhoek) tezamen met medisch specialisten van het OCON (ZGT Almelo en Hengelo) en het MST (Enschede). Het RugNetwerk is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met wervelkolom gerelateerde klachten te optimaliseren.

Door deze vorm van samenwerken is het mogelijk om de behandeling van a-specifieke en specifieke (lage) rugklachten en cervicale klachten zo efficiënt en zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Een gezamenlijke entreecursus en continuering van inhoudelijke scholing leiden tot een betere samenwerking en zorgt voor een blijvende hoge kwaliteit van handelen van de therapeuten.

De aangesloten therapeuten trachten de behandelingen waar mogelijk uit te voeren met behulp van de meest recente wetenschappelijke kennis (Evidence Based Practice).

Omdat rug- en nekpijn per patiënt nogal kan verschillen, blijft het de vraag of die wetenschappelijke kennis wel past bij uw specifieke klachtenbeeld. RNT therapeuten hanteren modellen met de bedoeling de best bij u passende aanpak te realiseren. In dat geval wordt gesproken van de zogenaamde “best practice”.

Rugklachten presenteren zich vaak in bepaalde patronen, bijvoorbeeld door de wijze waarop wordt bewogen, de soort en lokalisatie van pijn en wanneer deze klachten zich voordoen in de tijd.

Om die reden worden deze klachtenbeelden steeds vaker in subgroepen verdeeld, waarbij elke groep zijn eigen patronen van klachten en bewegen laat zien.

Door goed naar u te luisteren en gerichte vragen te stellen zal het, samen met de gegevens uit het lichamelijk onderzoek , mogelijk zijn om ook uw klachtenpatroon te herkennen en de daarbij meest efficiënte wijze van behandelen te kunnen aanbieden.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van behandelrichtlijnen, die zijn opgesteld door wetenschappelijke kennis, praktische modellen en gezamenlijke afspraken te combineren.

We gaan ervan uit dat daarmee de kans op een bevredigend eindresultaat van de behandeling wordt vergroot.

De behandeling
De behandeling is gericht op het in kaart brengen van uw persoonlijke klachten en het verbreden van uw kennis over rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met u worden behandeldoelen opgesteld en uitgezet in de tijd.

Uitgangspunten voor de behandeling:
Uw actuele klachtenbeeld staat centraal. Het algemene doel is het zo efficiënt mogelijk behandelen van uw rugklachten om de mate van beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven zoveel mogelijk te verminderen en de duur van de klachten te verkorten.
Om deze doelen te bereiken is de behandeling gericht op:
– Het verbeteren van uw kennis over (het ontstaan van) rugklachten.

Daaronder valt tevens dat uw kennis over chronische pijn wordt verbeterd.

Komen tot een vermindering van de mate van rugklachten vraagt een actieve inzet van uzelf.

Door contact op te nemen met een RNT therapeut weet u zeker een therapeut te krijgen met extra competenties op het gebied van het behandelen van patiënten met rug- en nekpijn.

WhatsApp